Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 109-123


САВРЕМЕНИ ПРИСТУП САНАЦИЈА НОСЕЋИХ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
UDK: 69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирослав Т. Бешевић
 
 Резиме:
 Санација армиранобетонских конструкција је најчешће условљена променом оптерећења или смањењеном количином арматуре у носећим конструктивним елементима, услед утицаја корозије. Из тог разлога потребно је извршити детаљна испитивања уграђених материјала и анализу статичких утицаја. На основу резултата доноси се одлука о врсти, начину и типу санације конструктивних елемената. У овом раду је приказано неколико начина санације армирано бетонских конструкција. Првим делом рада приказан је начин санације применом карбонских трака-ламината и тканина. Док је у другом описан ефикасан начин санације ситноребрастих армиранобетонских таваница на неколико објеката. Мере санације су спроведене увођењем нове спргнуте конструкције, за најоштећеније делове таванице,као и применом олакшаних греда у сваком другом пољу ребара за мање пукотине. Осим наведених радова приказана је и санација ребра са мањим оштећењима, додавањем челичног лима специјално обликованог(корита), како би се извршило спрезање ново-наливене смеше у виду епоксидних малтера-ексмала и неоштећених делова ребра.
 
 Кључне речи:
 Санација, карбонске траке, тканине, статички прорачун, затега, челични лимови, епоксиди