Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 69-73


КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
 
UDK: 528.46:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жарко Несторовић
 
 Резиме:
 Комасација као аграрна мера представља предмет интересовања стручне и научне јавности али у све већој мери и пољопривредника и аграрне индустрије. Потребе за храном стално расту и овај тренд ће се одржати и у будућности. Пољопривредне површине су ограничене и одржавање њиховог квалитета је пред сталним изазовима. Једина стратегија за задовољавање растућих потреба за храном јесте повећање производње по јединици површине уз стално снижавање трошкова. Уситњени поседи представљају препреку за реализацију ове стратегије. Комасација је средство које се правилном применом може употребити за реализацију поменуте стратегије. Међутим комасациони пројекти су сложени, вишедимензионални пројекти који могу бити изложени различитим ризицима. Циљ овог рада јесте да укаже на неке карактеристике комасационих пројеката према савременој литератури и пракси.
 
 Кључне речи:
 Пројекти, циљеви, комасација, стратегија