Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 97-107


ОПТИМАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА СКЛАДИШТА СА АСПЕКТА УТРОШКА ЧЕЛИКА
 
UDK: 624.014.2:691.714
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирослав Т. Бешевић, Аника Тешановић
 
 Резиме:
 Једно од најважнијих питања оптималног пројектовања конструкција је избор критеријума оптималности. У овом раду је приказан критеријум минималне цене коштања, минималне тежине(запремине), израде и експлоатације једне носеће челичне конструкције хале.Анализиран је објекат је правоугаоног облика у основи 42м×38м, висине 20.3, наменењен регалном складишту. Оптимизација носеће челичне конструкције је обухватила три варијантна диспозициона решења. Анализирано је прво варијантно решење које представља три попречне главне решетке распона 38,о м, са континуалним рожњачама у кров и калканском односно подужном фададном конструкцијом. Друго решење је са једним односно три унутрашња стуба, где су попречни решеткасти носачи распона 19.о м. Треће варијантно решење је конципирано тако што је постављен просторни решеткасти носач у средини хале распона 38.0 м. Подужни решеркасти носачи су распона 19.5 м преко којих су постављене рожњаче са косницима. Усвојено је оптимално решење према услову цене коштања односно тежине челичне конструкције и експлоатације. Основни материјал за челичну конструкцију је Č0361 (S235), који одговара SRPS-у C.B0.500 (JUS EN 10025/2003).
 
 Кључне речи:
 Оптимизација, челик, прорачун, просторни носач,решеткасти носач ,ираспони, розњаце, стубови, калканска конструкција.