Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 129-142


PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA U ODREĐIVANJU DIMENZIJA LUČNOG MOSTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.11
UDK: 624.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mitrović, Stefan; Stanić, Miloš; Mašović, Snežana
 
 Rezime:
 Tema ovoga rada je primena genetskog algoritma (GA) kao metode globalne optimizacije za potrebe određivanja karakterističnih dimenzija lučnog betonskog mosta. Za lučni most zadatog statičkog sistema, raspona i kvaliteta materijala pokazana je primena proračuna optimizacije sa alatima genetskog algoritma (GA) u softverskom paketu Matlab. Cilj proračuna je određivanje dimenzija poprečnog preseka i strele betonskog luka sa kojima se ostvaruje najmanji utrošak materijala uz zadovoljenje naponskih uslova u karakterističnim presecima.
 
 Ključne reči:
 Genetski algoritam, lučni most, beton, Matlab