Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 497-504


ANALIZA NUMERIČKIH INDIKATORA EKOLOŠKIH USLOVA KOMPLEKSA "BELVIL" PRIMENOM AEROFOTOGRAMETRIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.48
UDK: 692.415:712.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stević, Dragan; Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Simjanović, Dušan
 
 Rezime:
 U uslovima progresivnih tehnoloških dostignuća, savremeno planiranje neprekidno traga za no-vim inovativnim metodama kvalita- tivnih prostornih procena. Kao jedna od mera za obezbeđivanje uslova za adaptaciju urbanih sredina na kli- matske promene, sve više se prime-njuje izgradnja zelenih krovova. Cilj rada jeste da analizom numeričkih indikatora ekoloških uslova na primeru kompleksa „Belvil“ u Bloku 67 ukaže na mogućnost razvoja zele-nih krovova u cilju unapređenja ekoloških i funkcionalnih perfor-mansi. Numerički indikatori dobije-ni su merenjem potencijalno zelenih krovova i zelenih površina na kosim digitalnim aerofotogrametrijskim snimcima visokih rezolucija, i na osnovu podataka iz Urbanističkog plana i Glavnog projekta naselja.
 
 Ključne reči:
 zeleni krovovi, digitalna fotogrametrija, numeri- čki indikatori, ekologija