Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 263-274


PRAJZAHOV MODEL HISTEREZISNE PETLJE ELASTOMERNOG LEŽIŠTA SA OLOVNOM ŠIPKOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.25
UDK: 539.389.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šumarac, Dragoslav; Đorđević, Filip; Matić, Dejan; Milutinović, Goran V.
 
 Rezime:
 Elastomerna ležišta sa olovnim jezgrom se često koriste kao seizmički izolatori i disipatori energije kod mostova, pošto obezbeđuju i povećanje periode oscilovanja i povećanje prigušenja konstrukcije, značajno smanjujući seizmičke sile i seizmička pomeranja nastale u konstrukciji. Histerezisna petlja elastomernog ležišta sa olovnim jezgrom, koja se obično aproksimira sa bilinearnim modelom, je važan numerički parametar koji se direktno koristi u analizi i dimenzionisanju ovog tipa konstrukcije. U ovom radu, inovativan i matematički rigorozan analitički model histerezisne petlje elastomernog ležišta sa olovnim jezgrom je razvijen pomoću Prajzahovog modela. Ovaj analitički model dozvoljava tačan proračun svih tačaka na histerezisnoj petlji, kao i njenu površinu.
 
 Ključne reči:
 Histerezisna petlja, Prajzahov model, elastomerna ležišta sa olovnim jezgrom, seizmička izolacija