Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 473-483


PROSTORNI MONITORING ČETVRTOG SEKTORA JEZERA PALIĆ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.46
UDK: 543.3(285)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 U radu je predstavljena kampanja merenja u trajanju od jednog dana duž obale četvrtog sektora jezera Palić. Svrha organizovanih merenja je bila da se obezbedi bolje razumevanje prostornih promena kvaliteta vode. Merena su četiri parametra kvaliteta vode (električna provodljivost, temperatura vode, rastvoreni kiseonik, pH vrednost) na 18 lokacija, što je rezultovalo sa ukupno 72 izmerena podatka. Formirani set podataka je podvrgnut elementarnoj analizi i analizi grupisanja podataka. Primenjena metodologija je dala rezultate pomoću kojih je moguće identifikovati dve, a možda i tri grupe mesta uzorkovanja. Prva grupa obuhvata potez obale u neposrednoj blizini poljoprivrednih zemljišta, dok druga grupa obuhvata lokacije u neposrednoj blizini ljutskih aktivnosti. Treća (opciona) grupa obuhvata lokacije uzorkovanja koje se mogu svrstati u bilo koju od prve dve grupe. Ove lokacije se mogu okarakterisati kao mesta sa umerenom ljutskom aktivnošću.
 
 Ključne reči:
 merenja,kvalitet vode, analiza grupisanja podataka, jezero Palić