Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 563-568


UTICAJ KOVID-19 NA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.55
UDK: 334.752:578.834
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Duran, Abel
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada jeste prikaz praktičnih problema u toku realizacije projekata javno-privatnog partnerstva koji nastaju kao posledica KOVID-19 i koji se javljaju na građevinskim projektima ugovorenim po ovom modelu. Pored toga, biće prikazani i ključni tokovi kojima se uticaj krize izazvane pandemijom odražava na realizaciju projekata JPP širom sveta. Imajući u vidu da je trenutno na raspolaganju mala količina podataka o uticaju krize na realizaciju projekata JPP, cilj ovog rada biće da predvidi srednjoročne i dugoročne uticaje pandemije. Dodatno, autor će predložiti moguće načine pomoću kojih ugovorne strane mogu prevazići tekuće probleme, uzimajući u obzir da uticaj pandemije i ekonomskog pada na projektima JPP varira u zavisnosti od faze u kojoj se projekat nalazi.
 
 Ključne reči:
 Javno-privatno partnerstvo, kovid-19, viša sila, rizik, kriza