Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 515-524


KONSTRUKTIVNI SKLOP PLAFONSKIH AKUSTIČNIH PANELA ZA DIFUZIJU ZVUKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.50
UDK: 534.84:692.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radomirović, Predrag
 
 Rezime:
 Razvoj tehnologije, sa kraja 20. i početka 21. veka, doveo je do razvoja softverskog projektovanja. Softverskom analizom akustike prostora omogućeno je projektovanje pozorišnih i koncertnih objekata visokih akustičnih performansi. Nasuprot novoizgrađenih objekata, visoko kvalitetne akustičnosti, mnogo je pozorišnih i koncertnih objekata izgrađenih u prošlosti koji se odlikuju nižim kvalitetom akustičnosti. Cilj ovog rada je predlog rešenja konstruktivnog sklopa za difuziju zvuka koji bi poboljšao akustične karakteristike postojećih koncertnih i pozorišnih objekata. Oblikovanje panela, organske forme, vršeno je softverskim putem uz primenu principa Schroeder-ovog difuzera zvuka. Osim dizajna akustičnog panela, cilj ovog rada jeste i oblikovanje prefabrikovanog konstruktivnog sklopa u koji je moguće ugraditi takve panele. Predlog rešenja konstruktivnog sklopa, koji bi nosio akustične panele, predviđen je tako da se sastoji od: membranske konstrukcije u vidu oplate, konoidne betonske ljuske i stirodur panela. Softverskom analizom akustičnosti teatarskog prostora sa i bez ugrađenih akustičnih panela došlo se do rezultata da bi ugradnja istih doprinela poboljšanju kvaliteta akustike prostora. Oblikovanjem prethodno navedenog plafonskog elementa omogućila bi se brza i laka ugradnja istih u postojeće pozorišne i koncertne objekte, što bi doprinelo akustici prostora.
 
 Ključne reči:
 Parametarsko projektovanje; organske forme; akustika; difuzija zvuka; Schroeder-ov difuzer.