Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 505-514


MORFOLOGIJA I GRADSKI REPERI – ODRAZ SLIKE NOVOG BEOGRADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.49
UDK: 711.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milošević, Sara; Divac, Marija; Jevtić-Novaković, Katarina
 
 Rezime:
 Promena političke i kulturne klime koja je nastupila sa završetkom Drugog svetskog rata imala je direktnog uticaja na shvatanje važnosti uloge koju je arhitektura igrala u promovisanju opšteprihvaćenih društvenih vrednosti novog društva i države. Jedna od osnovnih urbanističkih tema u projektovanju novih prostora i gradova jeste poštovanje duha mesta, što je u slučaju osmišljavanja Novog Beograda predstavljalo interesantno pitanje. Novi grad je nastao kao rezultat mnogobrojnih konkursa, pri čemu je svaki blok tretiran posebno. Može se reći da je arhitektura stambenih objekata Novog Beograda arhitektura modernizma, dok je grad planiran po principima funkcionalističkog grada. Kao posledica dolazi do pojave otežanog snalaženja u prostoru, jer blokovi nalikuju jedan drugome. Izuzetak su pojedini objekti koji se izdvajaju svojom visinom, veličinom ili namenom. Instrumentalni sistem orijentacije po blokovima funkcioniše mnogo kvalitetnije nego numeracija ulaza po ulicama. Kroz analizu dva bloka, koji su razičiti po setu uspostavljenih kriterijuma, ukazaće se na značaj odnosa morfologije bloka sa aspekta postojanja gradskih repera koji daju prepoznatljivost prostoru. Kriterijumi se obično preklapaju i uzajamno prožimaju, utiču jedni na druge. Ova tema otvara prostor za analizu fleksibilnosti modela i mogućnosti različitih interpretacija organizacije prostora, oblikovanja, rasporeda funkcija. Postavlja se pitanje u kom pravcu će Novi Beograd graditi svoj novi identitet? Da li ostaviti spomenik jednog vremena uz male, ne tako strukturalne dorade i dozvoliti da slika grada ostane ovakva kakva jeste ili pak uticati na prostor promenama masa, boja, koncepta modernističkog projektovanja?
 
 Ključne reči:
 morfologija, gradski reperi, Novi Beograd, identitet