Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 7-15


САНАЦИОНО РЕШЕЊЕ ПОВЕЋАНИХ ВИБРАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ВЕНТИЛАТОРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.01
UDK: 624.042.3 : 621.63
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана; Вајда, Оливер
 
 Резиме:
 У раду је приказано санационо решење повећаних вибрација носеће конструкције агрегата вентилатора. На основу вибродијагностчког испитивања и динамичке анализе дато је техaничко решење проблема додатним челичним укрућењима. При томе је посебан нагласак на дијагнози и формирању динамичког модела.
 
 Кључне речи:
 фреквентни спектар вибрација, носећа конструкција, формирање динамичког модела, динамичка анализа