Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 559-564


НЕИЗВЕСНОСТИ У РЕЗУЛТАТИМА ХИДРОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА ПРОТОКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.069
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станушић, Иван; Павловић, Драгутин; Плавшић, Јасна
 
 Резиме:
 Мерења протока на мерним профилима водотока основа су за формира-ње кривих протока те имају суштински заначај на хидролошке, хидрауличке и хи-дротехничке анализе. Неизвесност садржана у хидрометријским мерењима про-тока је последица многобројних узрока – врсте мерног уређаја, избора методе, па-раметара и начина извођења и коначно прорачуна. У раду се даје и осврт на појам неизвесности како у општем смислу тако и у области хидрометријског мерења протока методом брзина-површина. Дефиниције и изрази за оцену неизвесности дати су по ISO стандарду са освртом на област мерења протока по упутствима WMO. Конкретни прорачуни су приказани за хидрометријске станице Бајина Ба-шта (река Дрина), Сремска Митровица (река Сава) и Пријепо-ље (река Лим).
 
 Кључне речи:
 неизвесност, хидрометријско мерење ,брзина-површина, проток