Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 551-557


НЕИЗВЕСНОСТИ У КРИВАМА ПРОТОКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.068
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станушић, Иван; Павловић, Драгутин; Плавшић, Јасна
 
 Резиме:
 Криве протока представљају основнo средство за трансформацију осматрања водостаја у протоке и следствено томе имају одлучујући значај за даље хидролошке, хидрауличке и хидротехничке анализе. Неизвесност садржана у кривама протока последица је вишеструких узрока – сложености приридног про-цеса формирања отицаја, физике течења, начина одређивања и интерпретације. Даје се осврт на савремен приступ појму неизвесности у овој области кроз дефиниције и изразе за прорачун. Метода за оцену неизвесности код кривих протока по ISO стандарду биће приказана кроз њихову оцену на хидролошкој станици Бајина Башта – река Дрина.
 
 Кључне речи:
 неизвесност, крива протока.