Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 333-339


СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПРАВОУГАОНИХ ПЛОЧА СА ОТВОРИМА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.042
UDK: 534.1:624.073
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковачевић, Саша; Борковић, Александар; Милашиновић, Драган
 
 Резиме:
 Разматране су слободне вибрације правоугаоних плоча константне дебљине са правоугаоним отворима. Плоче су моделиране примјеном метода коначних трака при чему је поље помјерања апроксимирано производом тригонометријских и полиномних функција. У циљу испитивања утицаја реда полинома, примијењена су два типа трака: LO2 и HO3. Траке су у подужном правцу подијељене на сегменте, при чему је сегментима гдје се налази отвор придружена нулта крутост. Представљени приступ је кодиран у пакету Wolfram Mathematica. Кроз нумеричке тестове су упоређени резултати и тип конвергенције LO2 и HO3 трака. Добијени резултати су у сагласности са онима из литературе.
 
 Кључне речи:
 метод коначних трака, слободне вибрације, плоче са отворима