Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 347-350


ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.043
UDK: 624.042:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Романић, Милан Ј.
 
 Резиме:
 У раду се рачунарским моделирањем и симулацијама динамичким моделом третирају принудне, пригушене осцилације система са једним степеном слободе кретања. Спољашње принудно дејство моделирано је као функција померања чија је учестаност односа 3 – 9 – 27 десетина од вредности природних учестаности осцилација модела. На основу теоријске анализе, рачунарским симулацијама одзива динамичког модела показано је да имамо мале величине померања при највишим учестаностима спољашње побуде.
 
 Кључне речи:
 Mоделирање, симулација, динамички модел, амплитуда померања, учестаност осцилација.