Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 675-681


РАВАНСКИ МОДЕЛ ТРАНСПОРТА НАНОСА У АЛУВИЈАЛНИМ ВОДОТОЦИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.090
UDK: 627.157:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Овај рад представља развој и калибрацију раванског модела транспорта наноса и деформације корита у алувијалним водотоцима, који користи концепт активног слоја и дискретних гранулометријских интервала. Мешавина наноса се моделише преко изабраног (неограниченог) броја дискретних гранулометријских интервала, при чему се наносни материјал једног оваквог интервала, у зависности од локалних хидрауличких услова, може кретати у виду суспендованог или вученог наноса (или на оба начина). Једначине транспорта наноса осредњене по дубини тока су дате у ортогоналном криволинијском координатном систему, након чега су решаване применом методе разломљених корака, која даје два рачунска корака (адвективни и дифузиони). Тачност развијеног нумеричког модела је процењена користећи мерења спроведена на деоници реке Дунав у пограничној области између Мађарске и Србије. Упоређивањем мерених и срачунатих вредности наносних величина установљена је поузданост развијеног нумеричког модела.
 
 Кључне речи:
 Нумерички модел, једначине транспорта наноса, теренска мерења