Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 669-674


РАВАНСКИ МОДЕЛ ТЕЧЕЊА У АЛУВИЈАЛНИМ ВОДОТОЦИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.089
UDK: 532.5:627.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Овај рад представља развој и калибрацију раванског модела течења воде у алувијалним водотоцима. Једначиње течења осредњене по дубини тока, су дате у ортогоналном криволинијском координатном систему, након чега су решаване применом методе разломљених корака, која даје три рачунска корака (адвективни, дифузиони и пропагациони). Са становишта нумеричког решавања најзахтевнији је адвективни корак, који је подложан нумеричким осцилацијама и дифузији, због чега је за његово решавање примењена метода карактеристика. У случају друга два рачунска корака коришћена је метода коначних разлика у комбинацији са ADI методом. Тачност развијеног нумеричког модела је процењена користећи мерења спроведена на деоници реке Дунав у пограничној области између Мађaрске и Србије. Поузданост развијеног нумеричког модела је потврђена упоређивањем мерених и срачунатих вредности брзина.
 
 Кључне речи:
 Нумерички модел, једначине течења, теренска мерења