Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 391-396


НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ГРЕДНОГ МОСТА ДИМЕНЗИОНИСАНОГ ПРЕМА EN 1998-2 ИЗЛОЖЕНОГ ДЕЈСТВУ ЗЕМЉОТРЕСА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.053
UDK: 624.21:624.042.7:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џолев, Игор; Лађиновић, Ђорђе; Рашета, Андрија; Радујковић, Александра
 
 Резиме:
 Поступци који се користе за пројектовање грађевинских конструкција у сеизмички активним подручјима се заснивају на процени понашања конструкције. Основни елементи оваквих анализа су сеизмички хазард и процена сеизмичког захтева за конструкцију. За димензионисање армиранобетонских конструкција се примењују линеарно-еластични модели у комбинацији са спектрима одговора (EN 1998-2). Овим методама анализе могу се добро проценити сеизмичке силе али не и померања и деформације које су од кључног значаја за анализу пост-еластичног понашања које зависи од обезбеђеног баланса између крутости, носивости и дуктилности. У овом раду се за процену сеизмичког понашања гредног АБ моста димензионисаног према EN 1998-2 примењује нелинеарна динамичка анализа. Сеизмичка побуда се уводи у прорачун применом акцелерограма који одговарају пројектном сеизмичком дејству.
 
 Кључне речи:
 Нелинеарна динамичка анализа, гредни АБ мост, сеизмички одговор