Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 397-403


ТЕОРИЈА ШТАПА У SPLINE ПАРАМЕТАРСКОЈ КООРДИНАТИ – ДЕО I
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.054
UDK: 624.071.32/.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Раденковић, Глигор
 
 Резиме:
 Коришћењем обичног и рационалног базног spline-а (B) за описивање геометрије и кинематичког поља осе произвољног криволинијског штапа у Еуклидском E3 простору формулисани су изогеометријски Бернули-Ојлерови коначни елементи. Обзиром да је геометрија линијских структура егзактно представљена рационалним базним spline-ом и на границама елемената постигнут жељени континуитет (C>1), изогеометријски коначни елементи за генералисане координате садрже само померања контролних тачака а не и ротације. Матрица крутости и еквивалентне контролне силе изогеометријског Бернули-Ојлеровог коначног елемента штапа изведени су под претпоставком да су spline параметарска координата (оса штапа) и главне осе инерције попречног пресека конвективног карактера.
 
 Кључне речи:
 Изогеометријски коначни елемент, рационални базни spline, Бернули-Ојлеров штап, конвективне координате