Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 101-125


АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ ХИДРАУЛИЧНОГ ВЕЗИВА ЗА ОЈАЧАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ У КОЛОВОЗНИМ КОНСТРУКЦИЈАМA
 
DOI: 10.14415/JFCE-880
UDK: 625.731.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Пешко, Игор; Радовић, Небојша; Свилар, Мила; Kired, Fawzia
 
 Резиме:
 У раду је дат приказ примене цементне стабилизације у свету и код нас. Поред прегледа литературе дата су основна физичко – механичка испитивања постељице без употребе хидрауличног везива и са употребом хидрауличног везива са различитим процентима учешћа (2, 4, и 6%). Као везиво коришћено је хидраулично везиво произвођача LaFarge HRB 12.5, а материјал на којем је испитивано ово везиво је глиновити материјал узет у околини Београда. Коришћењем овог везива дошло се до закључка да било који проценат везива доводи до значајног побољшања постељице и тиме поспешује носивост коловозне конструкције.
 
 Кључне речи:
 Хидраулично везиво, постељица, коловозна конструкција