Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021.год., стр. 9-16


МИКРОПЛАСТИКА КАО АДСОРБЕНС ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.01
UDK: 574.64:678.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Исић, Биљана; Пастор, Кристиан; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Ачански, Маријана; Илић, Марко; Марковић, Милорад
 
 Резиме:
 Показало се да микропластика представља постојан загађивач присутан у слатким и морским водама, земљишту, атмосфери и градској прашини, живим организмима, и храни и води за пиће. Представља одличан адсорбенс за различите токсичне супстанце, познате као перзистентни органски загађивачи, служећи на тај начин као вектор за њихов пренос и акумулацију у природи. Многе студије су испитивале сорпционе механизме различитих органских загађивача, као што су полициклични ароматични угљоводоници, поли-хлоровани бифенили, диоксини, полибромовани дифенил етри, пестициди, токсични метали и лекови (антибиотици и антидепресиви). Иако су се информације о изложености микропластици у животној средини и живим организмима нагло повећавале последњих деценија, и даље су доступни само ограничени подаци о токсичним материјама које се адсорбују на микропластику.
 
 Кључне речи:
 микропластика; перзистентни органски загађивачи; токсичне материје; животна средина; здравље