Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021.god., str. 9-16


MIKROPLASTIKA KAO ADSORBENS OPASNIH MATERIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.01
UDK: 574.64:678.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Isić, Biljana; Pastor, Kristian; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Ačanski, Marijana; Ilić, Marko; Marković, Milorad
 
 Rezime:
 Pokazalo se da mikroplastika predstavlja postojan zagađivač prisutan u slatkim i morskim vodama, zemljištu, atmosferi i gradskoj prašini, živim organizmima, i hrani i vodi za piće. Predstavlja odličan adsorbens za različite toksične supstance, poznate kao perzistentni organski zagađivači, služeći na taj način kao vektor za njihov prenos i akumulaciju u prirodi. Mnoge studije su ispitivale sorpcione mehanizme različitih organskih zagađivača, kao što su policiklični aromatični ugljovodonici, poli-hlorovani bifenili, dioksini, polibromovani difenil etri, pesticidi, toksični metali i lekovi (antibiotici i antidepresivi). Iako su se informacije o izloženosti mikroplastici u životnoj sredini i živim organizmima naglo povećavale poslednjih decenija, i dalje su dostupni samo ograničeni podaci o toksičnim materijama koje se adsorbuju na mikroplastiku.
 
 Ključne reči:
 mikroplastika; perzistentni organski zagađivači; toksične materije; životna sredina; zdravlje