Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 555-562


ПОРЕЂЕЊЕ УГОВОРА ЗАСНОВАНИХ НА УЧИНКУ И ТРАДИЦИОНАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.54
UDK: 625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дуран, Абел
 
 Резиме:
 Циљ овог рада јесте приказ практичне имплементације уговора за одржавање путева заснованих на учинку кроз компаративну анализу предности и недостатака у односу на традиционални модел уговарања одржавања путева. Са друге стране, аутор ће дати кључне смернице за правилну имплементацију уговора заснованих на учинку на зимско и летње одржавање путева, а у циљу смањења трошкова одржавања и повећања нивоа квалитета услуге од стране извођача радова. Додатно у овом раду биће приказана и искуства на примени уговора за одржавање путева заснованих на учинку у развијеним земљама, као и осврт на примену ове врсте уговора у Републици Србији.
 
 Кључне речи:
 Путеви, одржавање, учинак, уговарање