Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 581-594


ЗАШТИТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ АНСАМБАЛА НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ ГАМЗИГРАД
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.058
UDK: 72:904"652"(497.11GAMZIGRAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Марко
 
 Резиме:
 Касноантичка царска палата Felix Romuliana (Гамзиград), задужбина римског цара Галерија, саграђена је у источној Србији, у долини Тимока, у малој географској целини Црна Река, на 11 km удаљености од Зајечара. О интензивној градитељској делатности сведочи велики број грађевина, како монументалних, које су хронолошки повезане са старијом и млађом фортификацијом, тако и разних грађевина које су уз њих касније прикључене или их пресецају и наслојавају. Због својих изузетних универзалних вредности археолошко налазиште Гамзиград уписан је на Листу светске културне и природне баштине Унеска 2007. године. Циљ рада је да се кроз критичку анализу и валоризацију укаже на предности и мане појединих приступа заштите и презентације остатака, интеграције старо – ново на археолошком налазишту Felix Romuliana, али и да се препознају елементи које треба уградити у будући однос према заштити и презентацији археолошких локалитета како би се поједини приступи променили и унапредили. Ово истраживање даће значајан допринос објективном и критичком сагледавању главних савремених методолошких приступа и достигнутих резултата у области заштите, ревитализације и презентације археолошког налазишта Felix Romuliana, као и будућим приступима на другим археолошким локалитетима у Србији и региону.
 
 Кључне речи:
 Гамзиград, интегративна заштита, савремена презентација, очување аутентичности, унапређење приступа