Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 685-694


УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ВЕЛИКЕ ВОДЕ НА ДВА СЛИВА У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.073
UDK: 556.06
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Тодоровић, Андријана; Плавшић, Јасна; Павловић, Драгутин; Деспотовић, Јован
 
 Резиме:
 Хидротехнички објекти се димензионишу према протоцима великих вода изабраног повратног периода. Оцењени квантили зависе од осмотреног низа, док се ефекат климатских промена не укључује експлицитно у прорачун. Како је животни век већине хидротехничких грађевина неколико деценија, утицај климатских промена не би требало занемарити. У овом раду анализиран је утицај климатских промена на велике воде на реци Колубари (в.с. Словац) и на реци Топлици (в.с. Дољевац). Анализа је урађена на основу резултата хидролошког модела, при чему су улазни метеоролошки подаци (падавине и температуре) добијени из климатских пројекција. За оцену квантила велихих вода из добијених хидролошких пројекција примењена је метода метода прекорачења изнад прага (метода пикова). Квантили неколико карактеристичних повратних периода су срачунати за два будућа периода и упоређени са квантилима одређеним за референтни период. Резултати указују на повећање меродавних протока, посебно средином 21. века. Без обзира на велике неодређености, резултати овакве анализе се могу користити као индикатор повећања меродавних протока који би требало укључити у димензионисање хидротехничких објеката.
 
 Кључне речи:
 Климатске промене, велике воде, метода прекорачења изнад прага (POT метода), HBV-light модел, река Колубара, река Топлица