Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 111-118


УТРОШАК АРМАТУРЕ И БЕТОНА КОД ИЗГРАДЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ДИЈЕЛА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ МОНТАЖНЕ ХАЛЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОДУЖНОГ РАЗМАКА СТУБОВА И ГЛАВНИХ НОСАЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.013
UDK: 691.328.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гушић, Исмет; Хоџић, Билал; Шљивић, Амела
 
 Резиме:
 У овом раду истраживан је утрошак арматуре и бетона код изградње армиранобетонских монтажних хала у зависности од подужног размака стубова и главних носача. Да би се дошло до потребних података урађен је статички прорачун, нацрти арматуре, спецификације арматуре за изградњу конструктивног дијела армирано-бетонске монтажне хале у четити различита случаја подужног размака кровних носача тип „А“ истог распона л=18,0 м. Предметне хале су рачунате са подужним размаком кровних носача и стубова (λ=6,0 м, 7,5 м, 10,0 м и 12,0 м). На основу нацрта објекта, нацрта арматуре и спецификације арматуре урађен је предмјер бетона и арматуре за диспозоцију хале са подужним размаком стубова и кровних носача (λ=6,0 м, 7,5 м, 10,0 м и 12,0 м). Добивене вриједности потребне арматуре и бетона су приказане табеларно. На основу табела потребне арматуре и бетона за изградњу монтажне армирано-бетонске хале за поједине подужне размаке стубова и главних носача урађена је збирна табела. Анализом збирне табеле дошло се до закључка о најповољнијем растеру у оквиру испитиваних, и дале се препоруке за будуће пројектанте.
 
 Кључне речи:
 монтажне конструкције, арматура, бетон, растер и најповољнији растер