Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 813-822


ВРЕДНОВАЊЕ ПРОСТОРА КАО РЕСУРСА У УРБАНОЈ СРЕДИНИ НА ПРИМЕРУ НАДГРАДЊЕ ГАРАЖА У НИЗУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.110
UDK: 911.375.12:728.94
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пањевић, Радмила; Хегедиш, Иван; Кекановић, Милан; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 У оквиру задовољења људских потреба и повећања процента зелених површина у урбаним срединама важан сегмент представља адекватно решење простора за стационажу моторних возила у градској средини. При томе је важно сачувати идентитет формираног простора. Полазна основа за вредновање квалитета живљења у урбаној средини је успостављање односа између моћи простора и чињеничног стања у њему. Крајем 20. века отпочео је пад „урбане експанзије“ и стварања услова за „интезивније“ коришћење градског простора, односно увођење процеса „градске обнове“. Један од могућих модела градске обнове као дела интегралног процеса планирања ради успостављања „одрживог развоја“ је и регулација саобраћаја. Паркинг простори и индивидуалне гараже у урбаним центрима најчешће су „визуелни загађивачи“ и нерационални узурпатори градског амбијента. Надградњом индивидуалних групних гаража које нерациолално заузимају простор као ресурс, превазиће се конфликт између економије и екологије као компромиса и квалитетног раста изграђености. Применом надградње успоставиће се веза измећу урбаног и природног пејзажа који је немерљив а битан параметар којим се поправља, не само визуелни квалитет простора, већ успоставља и усаглашеност интереса у изграђеном амбијенту, па смим тим простор добија компоненту дефинисану у „одрживом развоју“.
 
 Кључне речи:
 Унутрашње ширење града, соларна енергија, градска обнова, простор је ресурс, зеленило-елемент амбијента, визуелна загађеност.