Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 783-789


ЗНАЧАЈ АРХИТЕКТОНСКОГ КОНЦЕПТА ЗА РЕНТАБИЛНОСТ ПРОЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.106
UDK: 72.01:330.322.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојадиновић, Зоран; Маринковић, Дејан; Сенић, Александар
 
 Резиме:
 Значај архитектонског концепта за рентабилност пројеката изградње стамбено-пословних објеката је недовољно истражена категорија. У овом раду, за пет различитих објеката извршена је оптимизација архитектонског концепта, без мењања других аспеката пројектантских решења. Затим је измерен утицај архитектонског концепта на профит, поређењем рентабилности за оригиналну и оптимизовану варијанту. Утврђено је да нису усвајана оптимална решења, односно да су оптимизована решења била значајно боља (просечно 4,4%) у погледу рентабилности. Поред наведене анализе, истражени су узроци због којих се на пројектима не остварују оптимални архитектонски концепти и предложене мере за постизање оптималних решења.
 
 Кључне речи:
 Aрхитектонски концепт, рентабилност, мерљиви параметри