Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 777-782


ПРОМЕНА УРБАНЕ МАТРИЦЕ НАСТАЛА ФОРМИРАЊЕМ НОВИХ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.105
UDK: 711.7:625.712.1(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Апостоловић, Дијана; Милинковић, Александра; Хиел, Ксенија
 
 Резиме:
 Урбана матрица представља печат друштвено-економских услова развоја града и свака њена промена имплицира тежњу ка даљем развоју, урезујући нове правце у морфологију насеља. Уличном мрежом града исцртавају се линије развоја, постављају границе и наглашавају се значајне тачке градске структуре. Нови Сад, кроз своју матрицу, указује на значајне промене, у три историјска периода града, који су диктирали развој комплексне физичке структуре коју Нови Сад данас има. Сагледавањем промена, насталих као резултат историјског контекста, сагледаће се одрживост уведених праваца. У раду ће се анализирати доминантни булевари, чијим је стварањем урбано ткиво доживело најзначајније трансформације у XX и на уласку у XXI век. Успешност имплементације у морфологију града сагледаће се, између осталог, и кроз осврт на питање да ли су данас управо ти правци од пресудног значаја за несметано функционисање целокупног градског као и транзитног саобраћаја.
 
 Кључне речи:
 Урбана матрица, одрживост, булевари, Нови Сад