Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 99-105


UTICAJ MIKROARMATURE NA HIDRAULIČKO SKUPLJANJE BETONA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.009
UDK: 666.982.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Arpad Čeh, Milan Kekanović, Danijel Kukaras, Karolj Kasaš, Golub Karaman
 
 Rezime:
 Skupljanje je zapreminska promena svežeg i očvrslog, neopterećenog betona u funkciji vremena. Jedan od efikasnih načina kontrole pojave prslina u betonu je mikroarmiranjem pomoću vlakana različitih vrsta. Određena vlakna značajno smanjuju plastično skupljanje svežeg betona i široko se primenjuju u građevinskoj praksi u tu svrhu, dok druge vrste mikroarmature se primenjuju prvenstveno iz drugih razloga (npr. povećanje duktilnosti betona). Veoma je interesantan međutim i njihov uticaj na hidraulično skupljanje betona. U radu su prikazani rezultati ispitivanja hidrauličkog skupljanja mikroarmiranih betona. Korišćena su sintetička i čelična vlakna različite vrste, koja se najčešće primenjuju i u praksi, kao i njihova kombinacija. Hidrauličko skupljanje je praćeno na uzorcima 120 dana pri kontrolisanim uslovima.
 
 Ključne reči:
 Mikroarmirani betoni, hidrauličko skupljanje.