Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 139-144


ANIMACIONO ISPITIVANJE U FUNKCIJI POUZDANOSTI NOSEĆE KONSTRUKCIJE POSTROJENJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.013
UDK: 534-16 : 627.534
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đerđ Varju, Ljiljana Tadić, Katinka Harkai
 
 Rezime:
 U radu je dat prikaz metode animacionog ispitivanja vibracija noseće konstrukcije postrojenja sa primerom primene na jednom crpnom agregatu, na kome su primećene prekomerne vibracije. Za utvrđivanje uzroka povećanih vibracija i za sanaciju iste primenjena je procedura sa metodološkim pristupom, ispitivanje-analizadijagnoza-sanacija. Utvrđeni su mesto, vrsta i stepen neispravnosti a time i adekvatni sanacioni zahvati. Nakon izvršene sanacije, ispitivanja su ponovljena u cilju provere uspešnosti preduzetih sanacionih mera.
 
 Ključne reči:
 Vibracije mašina, analiza frekventnog spektra vibracija, animaciono ispitivanje vibracija, sanacija vibracija mašina.