Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 31-41


SLOBODNE VIBRACIJE OJAČANIH TANKOZIDNIH NOSAČA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA SA PODUŽNIM I POPREČNIM UKRUĆENJIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.001
UDK: 624.073.8:534-16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Borković, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu se daje jedan pristup analizi slobodnih vibracija ojačanih tankozidnih nosača. Primijenjen je metod složenih traka kod koga se za aproksimaciju pomjeranja u podužnom pravcu koriste trigonometrijski redovi, a u poprečnom pravcu polinomi. Zbog svoje poluanalitiče prirode, ovaj metod obećava tačnije rezultate za određene klase konstrukcija u odnosu na čisto numeričke postupke kao što je metod konačnih elemenata. Predstavljeni postupak unapređuje klasični metod konačnih traka uvodeći mogućnost modeliranja tankozidnih nosača sa podužnim i poprečnim ukrućenjima. Uticaj ukrućenja se uvodi u konačnu traku preko odgovarajućih krutosnih i inercijalnih karakteristika čime se dobija složena traka. Ovakav pristup omogućava efikasan proračun ojačanih tankozidnih konstrukcija bez potrebe za uvođenjem dodatnih stepeni slobode koji bi opisivali ponašanje ukrućenja. Jedino ograničenje jeste da ukrućenja moraju biti vitke grede čije se polje pomjeranja može definisati na osnovu pomjeranja samo jedne linije. Opisana procedura je programirana u softverskom paketu Wolfram Mathematica, te je na kraju dat odgovarajući numerički primjer. Kroz poređenje sa komercijalnim programom Abaqus izvršena je verifikacija predstavljenog pristupa.
 
 Ključne reči:
 slobodne vibracije, ojačani tankozidni nosači, metod složenih traka