Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 609-618


МЕРЕНА НЕСИГУРНОСТ МЕРЕЊА ДУЖИНА ПРЕМА НОВОЈ ВЕРЗИЈИ SRPS/ISO СТАНДАРДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.60
UDK: 528.517:006.73
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша
 
 Резиме:
 За еталонирање електрооптичких даљиномера користе се међународно признати стандарди који се временом мењају. Такав је случај и са SRPS/ISO стандардом 17123-4. Нова верзија стандарда се у односу на претходну разликује у рачунању мерне несигурности која је дата на нов начин. У раду је представљен поступак рачунања мерне несигурности код мерења дужина електрооптичким даљиномерима према сраром и новом стандарду.
 
 Кључне речи:
 Мерна несигурност, електрооптички даљиномер, стандарди