Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019.год., стр. 23-37


ХАРМОНИЈСКА АНАЛИЗА ТРО ФРЕКВЕНТНОГ ОДЗИВА СА ГЛЕДИШТА БРОЈА ЧЛАНОВА РЕДА „ФФТ” ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.02
UDK: 004.942:531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М. ; Кекановић, Милан; Алаџић, Викторија; Миличић, Ивана И.
 
 Резиме:
 У овом раду је 1Д динамичком моделу са отпором подлоге, наметнута побуда са три учестаности амплитуда померања при чему су две амлитуде са учестаностима у резонантном подручју. Ако је спољашња побуда третирана као континуална периодична реална функција са две променљиве (основни период осциловања – прва и однос учестаности спољашње побуде и одзива модела – друга) онда можемо коначно решење кретања 1Д модела приказати у коњуговано комплексном облику. Примењујући алгоритме ФФТ са апликацијом MathCAD, третиране амплитуде померања у фреквентном и временском домену респектују пресликавање предложено функцијом преноса (И.М.Миличић, 2015) и са мањим бројем чланова реда. Рачунарским симулацијама потврђено је да се хармонијски одзив система 1Д динамичког модела може успешно моделирати на основу овде показаног еквивалентног решења.
 
 Кључне речи:
 Динамички 1Д модел, хармонијска анализа, еквивалентно моделирање, функција преноса.