Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 301-309


МОДЕЛИРАЊЕ АБ ГРЕДНИХ МОСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ СЕИЗМИЧКИХ ПЕРФОРМАНСИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.027
UDK: 624.27.042.7:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Рашета, Андрија; Лађиновић, Ђорђе; Рајић, Никола
 
 Резиме:
 Вероватноћа појаве јаког земљотреса у току животног века објекта је мала, а то има за последицу економску неисплативост пројектовања конструкција које неће бити оштећене при појави пројектног земљотреса. Код гредних АБ мостова најчешће се допушта контролисана појава оштећења у стубовима док се греда пројектује на такав начин да остане у линеарно-еластичном подручју понашања. У ЕН 1998-1 и ЕН 1998-2 прописане су методе за одређивање сеизмичких утицаја које се базирају на линеарно еластичним моделима, односно основни начин за одређивање сеизмичких утицаја је модална анализа са спектрима одговора, помоћу које се долази до довољно добре процене сила. Међутим, квалитетна процена деформацијских величина, које су од кључне важности при појави оштећења, може једино да се обави применом нелинеарних метода анализе. У овом раду сажето су приказане основне препоруке за моделирање АБ гредних мостова за процену сеизмичких перформанси применом нелинеарне статичке и нелинеарне динамичке анализе.
 
 Кључне речи:
 АБ гредни мост, моделирање, сеизмичке пеформансе