Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 259-264


ЛКВ НОСАЧИ СА ПАРАЛЕЛНИМ ПОЈАСНИМ ШТАПОВИМА И ЊИХОВА ПРИМЕНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.022
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Текић, Жикица; Козарић, Љиљана; Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 У раду су приказани носачи са паралелним појасним штаповима пројектовани у Систему ЛКВ, и њихова примена у конструкцијама објеката високоградње. Приказани су основни статички системи ових носача, њихове карактеристике, као и бројни примери изведених дрвених конструкција применом ових облика носача. У структури дрвене конструкције, ови носачи могу имати улогу носивих елемената за пријем гравитационог оптерећења, као и улогу спрегова против ветра и спрегова за укрућење.
 
 Кључне речи:
 Систем ЛКВ, метални конектер, кров, носач, спрег за укрућење.