Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 157-167


НАЦИОНАЛНИ ДОДАЦИ ЕВРОКОДОВИМА 1 И 8 У БОСНИ ХЕРЦЕГОВИНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.012
UDK: 624.042(083.74)(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Обавеза је сваке земље која је увела Еврокодове у своју националну стандардизацију да донесе националне додатке уз Еврокодове, који регулишу национално одређене параметре у елементима специфичним за сваку земљу понаособ. Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је ушао у овај процес 2013. године. Међутим, најспецифичнији аспекти за сваку земљу се односе на природна дејства на носиве конструкције, као што су оптерећење снијегом, дејства вјетра, термичка и сеизмичка дејства. Дефинисање ових параметара захтјева свеобухватан приступ и значајне напоре бројних заинтересованих страна, како би се постигао уједначен ниво сигурности у грађевинарству у Европи и свакој земљи понаособ. Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је кроз свој технички комитет BAS TC 58 – Пројектовање грађевинских конструкција -Еврокодови EN 1990, 1, 7, 8 и 9, те уз подршку партнера из Чешке Републике и хидрометеролошких завода у Босни и Херцеговини направио, усвојио и објавио националне додатке уз Еврокодове 1 и 8, који дефинишу природна дејства на носиве конструкције. Ово омогућава грађевинским инжењерима и инжењерима конструктерима уједначен приступ у пројектовању носивих грађевинских конструкција, уз примјену најсавременијих прописа за пројектовање носивих грађевинских конструкција и највиши ниво сигурности у грађевинској пракси у Босни и Херцеговини.
 
 Кључне речи:
 Еурокодови, Национални додаци, Босна и Херцеговина