Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 87-98


СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНИХ РАМОВА СА ПОЛУКРУТИМ И ВИСКОЗНИМ ВЕЗАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.008
UDK: 624.042.7.072.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Салатић, Ратко
 
 Резиме:
 За моделирање одговора челичних рамова у сеизмичкој анализи неопходно је применити материјално-геометријску нелинеарну анализу челичних рамова са полукрутим, ексцентричним и вискозним везама греда-стуб. Обе нелинеарности, геометријска нелинеарност структуре и материјална нелинеарност веза, су разматране симултано. Флексибилност крајева греде моделирана је помоћу ротационих опруга на њеним крајевима са нелинеарном релацијом момент-ротација дефинисаном помоћу трипараметарског модела. Ексцентричност везе представљена је кратким бесконачно крутим елементима. Вискозно пригушење у вези пропорционално је брзини промене угла релативне ротације моделирано је помоћу ротационих вискозних пригушивача. За такав модел греде изведена је комплексна флексиона матрица крутости елемента. Параметарском анализом утврђен утицај флексибилности везе, ексцентричности везе, вискозног пригушења и теорије другог реда на сеизмички одговор конструкције. Резултати примера прорачуна приказани су на илустративним дијаграмима и сликама. Усвојени модел за прорачун рамова може се применити и за контролу понашања конструкције преко посебно додатих конструктивних елемената, као што су дисипативне чворне везе.
 
 Кључне речи:
 челични рамови, нелинеарна динамичка анализа, полукруте ексцентричне везе, вискозно пригушење, дисипативне чворне везе