Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 87-98


SEIZMIČKA ANALIZA ČELIČNIH RAMOVA SA POLUKRUTIM I VISKOZNIM VEZAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.008
UDK: 624.042.7.072.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Salatić, Ratko
 
 Rezime:
 Za modeliranje odgovora čeličnih ramova u seizmičkoj analizi neophodno je primeniti materijalno-geometrijsku nelinearnu analizu čeličnih ramova sa polukrutim, ekscentričnim i viskoznim vezama greda-stub. Obe nelinearnosti, geometrijska nelinearnost strukture i materijalna nelinearnost veza, su razmatrane simultano. Fleksibilnost krajeva grede modelirana je pomoću rotacionih opruga na njenim krajevima sa nelinearnom relacijom moment-rotacija definisanom pomoću triparametarskog modela. Ekscentričnost veze predstavljena je kratkim beskonačno krutim elementima. Viskozno prigušenje u vezi proporcionalno je brzini promene ugla relativne rotacije modelirano je pomoću rotacionih viskoznih prigušivača. Za takav model grede izvedena je kompleksna fleksiona matrica krutosti elementa. Parametarskom analizom utvrđen uticaj fleksibilnosti veze, ekscentričnosti veze, viskoznog prigušenja i teorije drugog reda na seizmički odgovor konstrukcije. Rezultati primera proračuna prikazani su na ilustrativnim dijagramima i slikama. Usvojeni model za proračun ramova može se primeniti i za kontrolu ponašanja konstrukcije preko posebno dodatih konstruktivnih elemenata, kao što su disipativne čvorne veze.
 
 Ključne reči:
 čelični ramovi, nelinearna dinamička analiza, polukrute ekscentrične veze, viskozno prigušenje, disipativne čvorne veze