Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 675-681


ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ КАО ВИЗУЕЛНИ РЕПЕРИ НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.084
UDK: 728.2(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милинковић, Александра; Кркљеш, Милена; Бркљач, Дијана
 
 Резиме:
 Вишепородична стамбена типологија обухвата данас највећи део изграђених објеката када је у питању употреба земљишта у граду Новом Саду. Инкорпорирана у полифункционалне урбане блокове, стамбена типологија доминира и у функционалном и просторном смислу. Међутим, у последњој деценији, архитектонски израз добија све већи значај, те је и сама форма објекта подједнако битна у формирању градског репера, као структура која се издваја у односу на непосредно окружење. Нови Сад је, на крају XX и почетком XIX века, претрпео велике урбане трансформације које су утицале на настајање низа вишепородичних стамбених објеката који су наглашени морфологијом, колоритом и/или употребом разноврсних архитектонских елемената. Међутим, масивне зграде или читави урбани блокови са вишепородичним стамбени објектима који су дизајнирани као доминантни визуелни симболи у насељима чине укупну слику граду која је формирана у овом периоду интензивног урбане трансформације. У раду ће се анализирати архитектонско-урбанистички фактори помоћу којих стамбени објекти постају визуелни репери, а вредновање и добијени ставови указаће на могућности којима пројектантска струка може да утиче на измене у силуети града и искористи најдоминантнију намену објеката као артефакт у формирању модерне слике града.
 
 Кључне речи:
 стамбена типологија, градски репер, урбане трансформације, Нови Сад