Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 127-139


САНАЦИЈА ПОСТОЉА ХИДРО ПУМПЕ У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СРЕМСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.13
UDK: 534 : 621.65
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Тадић, Љиљана; Бабић, Илија
 
 Резиме:
 Интензивно раслојавње нашег друштва пројектанте и извођаче суочава са разноврсним захтевима, а самим тим и са проблемима са којима се нису сусретали у дотадашњој пракси. Сложеност проблема, али пре свега неискуство, резултује пропустима и грешкама при пројектовању и извођењу. А оне у стамбеним објектима не само да умањују њихов експлоатациони век, већ, у знатној мери, нарушавају комфор становања, односно кавалитет живота. У овом раду је приказано решење проблема, насталог услед пропуста приликом монтаже машинске опреме, у стамбено-пословном објекту, у Сремској улици у Новом Саду. Наиме, реч је о хидро пумпи базена, који се налази на врху поменутог објекта а саставни је део једне стамбене јединице. Пропуст се огледа у крутој вези хидро пумпе и АБ плоче међуспратне конструкције, али и у крутом продору цеви кроз АБ елементе, што је довело до тога да ниво буке у датом објекту буде значајно изнад дозвољених вредности. Проблем је саниран остваривањем одговарајуће еластичне везе између хидро пумпе и подлоге, што је постигнуто помоћу подметача, којег чини комбинација неопрен гуме и плуте. Звучна изолација машинске собе постигнута је постављањем студијске спужве на зидове и врата ове собе. Поступцима који су спроведени, бука и шумови, узроковани радом хидро пумпе и пратеће опреме, а увећани напред наведеним пропустима, сведени су на прописани ниво.
 
 Кључне речи:
 Санација, виброизолација, звучна изолација, хидро пумпа.