Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 15-25


ОБРАДА МЕРЕНИХ ПОДАТАКА У ЦИЉУ ФОРМИРАЊА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.02
UDK: 532.57 : 519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 Приликом формирања линијског модела струјања воде и транспорта наноса за мрежу отворених токова дефинисање граничних услова представља проблем за себе. Ова проблематика је у приказаном раду анализирана на примеру гранате мреже отворених токова за случај петогодишњег симулационог периода, а последица је величине области модела и дужине периода предвиђеног за симулацију. Задавање граничних услова за хидраулички део прорачуна није био посебно проблематичан. Приликом дефинисања граничних услова за прорачун транспорта наноса и деформације корита је, услед недостатка података потребних за квалитетну калибрацију и верификацију модела, било неопходно дефинисање помоћних зависности како би се постојећи подаци комплетирали. У раду су приказане разматране опције за превазилажење проблема непотпуних података код линијских модела струјања воде и транспорта наноса.
 
 Кључне речи:
 Линијски модел, мрежа отворених токова, помоћне зависности