Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 7-14


ГРАНИЧНИ УСЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН КОД РАВАНСКИХ МОДЕЛА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.01
UDK: 556.048
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 Овај рад даје преглед могућности задавања граничних услова за хидраулички прорачун код раванских модела. Гранични услов може бити позната вредност јединичног протока, ниво слободне површине воде или зависност јединичног протока и нивоа слободне површине воде. Посебна пажња је посвећена чињеници да је у практичним примерима редовно познат само протицај кроз цео попречни пресек, који се добија из хидрометеоролошких станица или линијских модела. Услед овога, задавање јединичног протока као граничног услова подразумева процену ове величине уз познавање протицаја кроз целокупан разматрани попречни пресек. У раду је наведен предлог алгоритма за превазилажење наведеног проблема. Предложени алгоритам је примењен на теренска мерења спроведена на реци Дунав.
 
 Кључне речи:
 Гранични услови, хидраулички прорачун, равански модел