Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 959-968


ПРЕДЛОГ КОНЦЕПТА ФОРМИРАЊА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОКВИРИМА ПРОЦЕСА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.128
UDK: 625.1:65(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Станислав; Божовић, Драган
 
 Резиме:
 Трошкови одржавања елемената железничке инфраструктуре (ЕЖИ) представљају највећи део трошкова током животног века инфраструктуре. У већини случајева се ова чињењица заборавља и највећа пажња се посвећује искључиво трошковима изградње или реконструкције ЕЖИ, док се аспект одржавања у великој мери занемарује. Поред тога, по правилу се занемарује и чињеница да квалитет пројектованих решења, односно квалитет пројектованих /усвојених елемената инфраструктуре, одлучујуће утиче на будуће трошкове одржавања. Модеран концепт одржавања ЕЖИ базира се на базама података (ДБ), информационим системима (ИС) и системима за подршку одлучивању (ДСС), и према многим истраживањима и искуствима из праксе у свету, овакав приступ може донети огромне уштеде у укупним трошковима одржавања ЕЖИ током животног века инфраструктуре. То је разлог због кога је највећи део најразвијенијих железница широм света у протеклој деценији уложио велики напор и средства на формирању база података инфраструктуре и имплементацији адекватних ИС и ДСС-а. Током процеса имплементације дошло се до сазнања да се реализција ДБ, ИС и ДСС и свих пратећих процеса (нпр. мерења и прикупљања информација о стању ЕЖИ), најлакше остварује за новоизграђену или реконструисану инфраструктуру у оквиру правилно конципираног процеса формирања архивског пројекта. Како се у Републици Србији на коридору X очекује велики обим изградње, реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре у наредним годинама, ова проблематика је од изузетне важности. Овај рад се управо због тога бави дефинисањем и оптимизацијом процеса припреме и имплементације свеобухватног система за управљање одржавањем ЕЖИ на мрежи Железница Србије, посебно прилагођеног специфичностима ове инфраструктурне мреже.
 
 Кључне речи:
 Железница, инфраструктура, управљање, одржавање, база података