Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 887-892


МЕТОДЕ МЈЕРЕЊА КРУТОСТИ КОЛОСЈЕКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.119
UDK: 625.14
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Tомичић-Торлаковић, Мирјана; Грујић, Жарко
 
 Резиме:
 Правилном процјеном крутости колосјека могуће је утицати на продужење његовог животног вијека, као и временског пресјека и обима захвата које је потребно спровести у ту сврху. Квантификовање овог параметра обавља се успостављањем релације између аплицираног оптерећења и оствареног помјерања, као мјерљивих чинилаца. Описане методе мјерења крутости колосјека су подијељене према опсегу дионице коју могу да опслуже у једном свом радном циклусу. С тим у вези, издвојене су методе и комплексност апаратуре којом се мјерење обавља само у једном попречном пресјеку пруге, чиме су подаци везани само за уску зону око мјерног мјеста. Принцип рада се заснива на директном мјерењу помјерања геодетским инструментима. Потпунију слику могуће је постићи описаним методама континуалног мјерења крутости које свој рад заснивају на вертикалном хармонијском осциловању покретне масе, мјерењу њеног убрзања и прерачунавању оствареног пређеног пута, што чини помјерање. У зависности од конструктивних рјешења уређаја, дефинисане су и специфичности њихове примјене у оквиру релевантних утицаја оптерећења и помјерања.
 
 Кључне речи:
 Методе мјерења, колосјек, крутост, фреквенција, угиб