Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 379-384


АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ КОСИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.051
UDK: 624.131.38:624.131.537
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Баћић, Божана; Уљаревић, Мато
 
 Резиме:
 Покретање како природних, тако и косина наталих насипањем за разне намјене, представља сталан геотехнички проблем. Битан аспект у разумијевању сложености механичког понашања тла представља познавање узорка клизања. У том погледу, неопходна су детаљнија лабораторијска и теренска истраживања, која ће обезбиједити улазне податке за прораунске моделе по питању физичко-механичких особина тла. На основу анализе природних и вјештачких косина, могу се доносити оптимална техничка рјешења с обзиром на прихватљиви степен ризика. Радом је приказан општи примјер клизања тла узимајући у обзир основне параметре тла и разне врсте оптерећења. Основни циљ истраживања јесте приказ проблематике стабилности косина. У том погледу дат је посебан нагласак осјетљивости прорачунског модела на улазне параметре, што би требало допринијети повећању свијести о овој проблематици, као предуслову доношења правилних одлука и оптималних техничких рјешења у овој области.
 
 Кључне речи:
 Истраживање, косине, оптерећење, параметри тла