Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 219-225


САНАЦИЈА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ТУНЕЛСКЕ СУШАРE ЦИГЛАНЕ ,,МЛАДОСТ'' У ТОПЛИЧКОЈ МАЛОЈ ПЛАНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.029
UDK: 666.3.047:69.052.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станојев, Милован; Златков, Драган; Будић, Срђан; Петронијевић, Предраг
 
 Резиме:
 Постојећим статичким прорачуном армирано-бетонске конструкције тунелске сушаре из 1981. године нису анализирана гранична стања употребљивости (угиби и прслине), као и утицаји услед велике температурне разлике која се јавља у плочи између ваздушних канала (који су изнад међуспратне конструкције) и простора за сушење опекарских блокова. У току експлоатације појавили су се знатни угиби у крајњем пољу, чиме се онемогућава кретање вагона са опекарским производима који се суше, па се конструкција мора санирати. У пољима није армирана горња зона међуспратне конструкције, а управо је на тим местима велика температурна разлика, што је додатно довело до деградације крутости међуспратне конструкције и појаве прслина. Предложена је санација конструкције новим подужним челичним рамом који прихвата међуспратну конструкцију, али је због промене статичког система и утицаја од температурне разлике горња површина појачана челичним флаховима. На овај начин се смањује распон плоче, омогућава несметана манипулација вагонима испод ње и истовремено се повећава трајност конструкције.
 
 Кључне речи:
 Тунелска сушара, температурна разлика, деформација, појачање