Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 75-80


AНАЛИЗА ПОУЗДАНОСТИ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.008
UDK: 624.011.1:624.046
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цонић, Стефан; Марковић, Немања; Велимировић, Никола; Стојић, Никола
 
 Резиме:
 Рад презентује параметарску анализу поузданости савијене греде. Коефицијент поузданости се одређује за случајеве искоришћења пресека греде услед нормалних напона, смичућих напона или услед искоришћења деформација гредe. Од ова три услова само је један меродаван, и то онај који даје најмању носивост греде. Параметарска анализа је рађена према захтевима Еврокодова, како у вези анализе напрезања и деформација, тако и у делу захтева који се односе на поузданост конструкција. За одређивање коефицијента поузданости користе се познате методе конструкцијске поузданости аналитички као и применом програма. Циљ анализе је да покаже како се теоријски резултати поузданости савијене греде користе у пракси примене Еврокодова.
 
 Кључне речи:
 Поузданост, дрвене конструкције, Еврокодови