Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 105-113


МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ ДВА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА
 
UDK: 696.11:681.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лајош Ховањ
 
 Резиме:
 Према стручној литератури заокружење очитавања стања водомера је најчешће на литар, или на м3. Без навода критеријума препоручени временски размаци између два очитавања су од тчит=5 минута до тчит =1 месец, или од тчит =10 дана до тчит =18 месеци. За утврђивање везе између тачности очитавања стања и минималног времена тчит у Хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици изграђен је систем водовода са три водомера називних пречника 20 мм. Доток воде у систем мери водомер бр. 1, а водомери бр. 2 и 3 су на одводу воде. Билансирањем воде за Qмин=0,06 м3/час3 /час и Q2>Qмин, при чему је протицај Q3 био и већи и мањи од Qмин, истражена је промена грешке билансирања воде за четири серије (сваку серију је чинило 30 мерења). За свако мерење при тчит=60 с (заокружењем стања водомера на 0,1 дл) утврђени су протицаји Q1, Q2 и Q3. Усвајањем ових вредности и очитавања на почетку мерења мењано је време тчит, те заокружењем очитавања на почетку и на крају рачунате су грешке билансирања. Упоређењем минималне и максималне вредности грешака билансирања са вредностима дозвољених грешака (рачунатих на основу грешке мерења водомера) утврђене су минималне вредности времена тчит када су грешке билансирања мање од вредности дозвољених грешака: тчит=7 минута при заокружењу очитавања на литар и тчит=4 дана при заокружењу очитавања на м3 . Ови закљуци важе само тада, када су сви протицаји већи од Qмин. Резултати су потврдили препоруке стручне литературе, осим код заокружења стања на литар при тчит<7 минута.
 
 Кључне речи:
 Водоводна инсталација, водомер, време између два очитавања.