Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 105-113


MINIMALNO VREME IZMEĐU DVA OČITAVANJA VODOMERA
 
UDK: 696.11:681.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lajoš Hovanj
 
 Rezime:
 Prema stručnoj literaturi zaokruženje očitavanja stanja vodomera je najčešće na litar, ili na m3. Bez navoda kriterijuma preporučeni vremenski razmaci između dva očitavanja su od tčit=5 minuta do tčit =1 mesec, ili od tčit =10 dana do tčit =18 meseci. Za utvrđivanje veze između tačnosti očitavanja stanja i minimalnog vremena tčit u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici izgrađen je sistem vodovoda sa tri vodomera nazivnih prečnika 20 mm. Dotok vode u sistem meri vodomer br. 1, a vodomeri br. 2 i 3 su na odvodu vode. Bilansiranjem vode za Qmin=0,06 m3 /čas3 /čas i Q2>Qmin, pri čemu je proticaj Q3 bio i veći i manji od Qmin, istražena je promena greške bilansiranja vode za četiri serije (svaku seriju je činilo 30 merenja). Za svako merenje pri tčit=60 s (zaokruženjem stanja vodomera na 0,1 dl) utvrđeni su proticaji Q1, Q2 i Q3. Usvajanjem ovih vrednosti i očitavanja na početku merenja menjano je vreme tčit, te zaokruženjem očitavanja na početku i na kraju računate su greške bilansiranja. Upoređenjem minimalne i maksimalne vrednosti grešaka bilansiranja sa vrednostima dozvoljenih grešaka (računatih na osnovu greške merenja vodomera) utvrđene su minimalne vrednosti vremena tčit kada su greške bilansiranja manje od vrednosti dozvoljenih grešaka: tčit=7 minuta pri zaokruženju očitavanja na litar i tčit=4 dana pri zaokruženju očitavanja na m3 . Ovi zakljuci važe samo tada, kada su svi proticaji veći od Qmin. Rezultati su potvrdili preporuke stručne literature, osim kod zaokruženja stanja na litar pri tčit<7 minuta.
 
 Ključne reči:
 Vodovodna instalacija, vodomer, vreme između dva očitavanja.